Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od 27 września 2021 r.
przyjęta Uchwałą Zarządu braf.tech nr 1/09/2021 z dnia 27 września 2021 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1
Definicje

1. Administrator – braf.tech sp. z o.o. z siedzibą w Staniątkach, Staniątki 858, 32-005 Staniątki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000822581, REGON: 385260760, NIP: 6832108219;
2. Aplikacja whiblo – strona internetowa, poprzez którą udostępniane jest oprogramowanie Administratora pod nazwą whiblo;
3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w postaci szeregu liter i cyfr, przechowywane w komputerze Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu Internetowego;
4. Dane osobowe – wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
5. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
6. Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
7. Serwis Internetowy – portale internetowe lub strony internetowe prowadzone przez Administratora wymienione w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności;
8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności świadczonych przez Administratora.

§ 2
Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Użytkownika Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6  ust. 1 lit. a) RODO);
b. dostarczania Użytkownikowi produktów, usług, rozwiązań, aktywacji, rejestracji lub aktualizacji produktów, które zostały zakupione przez Użytkownika od Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO);
c. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom treści znajdujących się w Serwisie Internetowym (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
d. marketingowym, w szczególności:
i. reklamy kontekstowej – wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promocji jego działalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
ii. reklamy behawioralnej – wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
iii. usługi newslettera – kierowania do Użytkownika e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit.a) RODO);
iv. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe) (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promocji jego działalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
e. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
f. obsługi reklamacji zgłoszonych przez Użytkownika (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
g. prowadzenia, oceniania i usprawniania działalności (produktów i usług) Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
h. statystycznych i analitycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – art. 6 ust.
1 lit f) RODO);
i. organizacji i realizacji usług informacyjnych oraz szkoleniowych (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

§ 3
Okres przetwarzania danych

1. Okres, przez który Administrator przetwarzania Dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
2. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, są przetwarzane aż do czasu jego realizacji, bądź zgłoszenia sprzeciwu.
4. Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
5. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§ 4
Odbiorcy danych

1. W związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, może on udostępniać Dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi serwisowe lub wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych, systemów informatycznych Administratora (w tym Serwisu Internetowego); bankom; operatorom płatności; podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne; kurierom i innym podmiotom świadczącym podobne usługi; agencjom marketingowym w zakresie dotyczącym usług marketingowych; podmiotom powiązanym z Administratorem; podwykonawcom Administratora odpowiedzialnym za obsługę Użytkownika.
2. Administrator może również udostępnić Dane osobowe Użytkownika w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek.
3. Administrator nie przekazuje Danych osobowych Użytkownika poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 5
Uprawnienia

1. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych Danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
2. Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo:
a. żądania dostępu do jego Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b. żądania sprostowania (poprawiania) jego Danych osobowych;
c. żądania usunięcia jego Danych osobowych;
d. żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych;
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych;
f. żądania przenoszenia jego Danych osobowych;
g. do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od Administratora informacji marketingowych.

§ 6
Kontakt i realizacja uprawnień

1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IODO) w osobie radcy prawnego Tomasza Ordysa.
2. W przypadku zamiaru realizacji przez Użytkownika jego praw należy skontaktować się z IODO drogą:
a. elektroniczną na adres: tomasz@ordys.pl, lub
b. pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30-048 Kraków

§ 7
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie wykorzystuje profilowania.

§ 8
Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookiesi inne podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
2. Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz profilowania i monitorowania jego aktywności w Serwisie Internetowym.
3. Wykorzystanie Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu Użytkownika jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazi on uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Użytkownika usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną – w takiej sytuacji zgoda Użytkownika nie jest wymagana.
4. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
a. konfiguracji Serwisu Internetowego, w tym dostosowania jego zawartości lub
funkcjonalności do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jego działania,
b. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają analizować, w jaki sposób Użytkownik
korzysta się z Serwisu Internetowego;
c. pozyskiwania informacji o źródle, z którego Użytkownik trafił do Serwisu Internetowego;
d. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego reklam;
e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu Internetowego.
5. Niektóre przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie informacji w formie Cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian przez Użytkownika oznacza, że przedmiotowe informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu, a tym samym Serwis Internetowy będzie przechowywać informacje w urządzeniu Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
6. Użytkownik może samodzielnie zarządzać Cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej m.in.:
a. zaakceptować obsługę Cookies – umożliwi pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Serwis Internetowy;
b. zarządzać Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika Serwisów Internetowych;
c. określać ustawienia dla różnych typów Cookies;
d. blokować lub usuwać Cookies.
7. W Serwisie Internetowym Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a. sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do zamknięcia przeglądarki internetowej. Obecnie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
qtrans_cookie_test, WP-cookie-info, icl_current_language (WordPress) odpowiedzialne za
przechowywanie identyfikatora sesji użytkownika i aktualnej wersji językowej.
b. zewnętrzne – pliki pochodzące z witryny zewnętrznej innej niż Serwis Internetowy: Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google. Podlegają one ich własnej polityce prywatności:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
Wykorzystywane są w szczególności następujące pliki cookie: PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga, _git, _gat.
8. W Aplikacji whiblo Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a. sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do zamknięcia lub odświeżenia karty przeglądarki. Obecnie wykorzystywane są następujące pliki cookie: __Host-SESSION – ciasteczko przechowujące informacje o aktywnej sesji zalogowanego użytkownika. Używane wyłącznie z zaszyfrowaną komunikacją z serwerem aplikacji znika  po wylogowaniu się z aplikacji.
b. stałe – pliki trwałe, które pozostają na przeglądarce urządzenia Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (nie dłużej niż 12 miesięcy) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Ułatwiają one korzystanie ze stron internetowych, bowiem nie trzeba powtarzać niektórych czynności np. wybranie określonej rozdzielczości, języka, układu treści. Obecnie wykorzystywane są następujące pliki cookie: COOKIE_CONSENT – ciasteczko odpowiadające za zapamiętywanie informacji na temat wykorzystywania plików cookies. Zapisanie ciasteczka spowoduje brak wyświetlania komunikatu o plikach cookies przez okres 12 miesięcy.
9. Kompleksowe informacje dotyczące Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania Cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym.

§ 9
Dodatkowe informacje

1. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Serwisie Internetowym, zobowiązani są podać Dane osobowe niezbędne do utworzenia i obsługi konta Użytkownika. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2. Użytkownicy, którzy dokonują zakupu produktu lub usługi świadczonej przez Administratora, zobowiązani są podać Dane osobowe niezbędne do przyjęcia i obsługi zamówienia Użytkownika. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3. Użytkownicy, którzy korzystają z elektronicznego formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie Internetowym, zobowiązani są podać Dane osobowe niezbędne do komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
Internetowego. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4. Użytkownicy, którzy dokonują zapisu na newsletter, zobowiązani są podać Dane osobowe niezbędne do świadczenia usługi newslettera. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5. Użytkownicy, którzy korzystają z usług informacyjnych oraz szkoleniowych świadczonych przez Administratora, zobowiązani są podać Dane osobowe niezbędne do organizacji i realizacji usług informacyjnych oraz szkoleniowych. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu organizacji i realizacji usług informacyjnych oraz szkoleniowych, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług informacyjnych oraz szkoleniowych świadczonych przez Administratora. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§ 10
Zmiana Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO POLITYKI PRYWATNOŚCI SPÓŁKI POD FIRMĄ BRAF.TECH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STANIĄTKACH

Wykaz portali internetowych oraz stron internetowych prowadzonych przez spółkę pod firmą braf.tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staniątkach:

1. https://braf.tech
2. https://www.whiblo.pl

Zapraszamy do współpracy